//cdn.globalso.com/leacree/c366de26.jpg
//cdn.globalso.com/leacree/41e7f034.jpg
//cdn.globalso.com/leacree/1fedaf932.jpg

Arza

“Leacree” aşakdaky ýaly ulaglar üçin köp sanly amortizatorlary, strutslary we asma çalyşýan bölekleri öndürýär.

 • Passenger Vehicles

  Engerolagçy ulaglary

 • Commercial Vehicles & <br>Special Vehicles

  Söwda ulaglary we
  Specialörite ulaglar

 • 4*4 Off Road Vehicles 

  4 * 4 Offol ulaglary

 • Sports Vehicles

  Sport ulaglary

biz hakda

abuna ýazylyň
content_img

ISO9001 / IATF16949 kepillendirilen

Aýratyn önümler

Aziýa awtoulaglaryny, amerikan awtoulaglaryny we Europeanewropa awtoulaglaryny öz içine alýan meşhur ýolagçy ulaglary üçin LEACREE ünsi jemleýji gurnamalara, amortizatorlara, rulon çeşmelerine we howa asma önümlerine gönükdiriň.

Cataloghli katalogy görüň

Önümler sergisi

COMPLETE STRUT ASSEMBLY

STRUT ASSEMBLYYNY TERJIME ED. .R

ELECTRONIC STRUT ASSEMBLY

ELEKTRON STRUT ASSEMBLY

OFF ROAD SUSPENSION

OFOL GÖRNÜŞI

AIR SUSPENSION

Howa gatnawy

SHOCK ABSORBER

ABSORBER

RAISED HEIGHT SUSPENSION KIT

GÖRKEZILEN beýik belentlik toplumy

SPORT SUSPENSION

SPORT GÖRNÜŞI

AIR TO STRUT CONVERSION KIT

GYSGAÇA GÖRNÜŞ KITASY

COIL SPRING CONVERSION KIT

GÖRNÜŞ GÖRNÜŞ KONWERSI .ASY KIT

Habar bermek

Müşderi synlary

Müşderilerimiziň önümlerimiz we hyzmatlarymyz hakda näme diýýänine serediň

Wholesaler in Germany

Germaniýada lomaý satyjy

“Siziň goldawyňyz bilen, hatda pandemiýa ýylynda-da üstünlikli iş ýylyna seredip bileris.Bilelikde bilelikde uly zatlara ýetýäris we munuň üçin aýratyn minnetdarlyk bildirmek isleýäris "

Distributor in USA

ABŞ-da paýlaýjy

"Uly müşderi aladasy we hyzmaty üçin sag boluň."

LEACREE End User

LEACREE Ahyrky ulanyjy

"5 ýyldyz ýeterlik däl ...
Asma gaty gowy we gaty laýyk duýulýar. "

AFTERMARKETDE GÖRNÜŞLERI N WHME ED?? R?

Creative Technology

Döredijilik tehnologiýasy

"Öňdebaryjy we täzelikçi" garaýyş, asma tehnologiýasynda LEACREE-i elmydama iň ýokary derejä çykarýar.Awtoulag eýelerine iň oňat sürmek tejribesini getirmek üçin, LEACREE zarbalary we struts güýçlendirilen klapan ulgamy bilen kämilleşdirilýär.

Customized Service

Hususy hyzmat

Customörite markaly asma toplumy biziň hünärlerimiziň biridir.Sport asma we ýoldan daşarky asma böleklerini taýýarladyk.Awtoulagyňyzy ýa-da ulagyňyzy düşürmek ýa-da götermek isleýän bolsaňyz, islegleriňizi kanagatlandyryp bileris.

Road Tests

Testol synaglary

Asma önümlerimiziň iň ýokary howpsuzlygy, amatlylygy we ulaga laýyk bolmagy üçin täze önümlerimizi ýol synagyndan geçmek üçin awtoulaglara ýüklemeli.Diňe synaglardan geçenimizden soň, asma böleklerimizi soňky bazarda satmaga rugsat berilýär.

Habarlar

Gyşda howpsuz sürmek barada maslahatlar

Garly howada ulag sürmek kyn bolup biler.LEACREE, gyşda ulag sürmegi has ygtybarly etmek üçin käbir maslahatlary hödürleýär.1. Awtoulagyňyzy barlaň Şinanyň basyşyny, hereketlendirijiniň ýagyny we antifriz le ...

Maşynymda howa asmanynyň bardygyny nädip bilerin?

Maşynymda howa asmanynyň bardygyny nädip bilerin?Awtoulagyňyzyň öň okuny barlaň.Gara öt haltany görseňiz, awtoulagyňyza howa asmany bilen enjamlaşdyrylan.Bu howa astyndaky haltalar ...

Howa gatnawynyň togtadylmagy meselesini soňlaň

Iň köp ýaýran howa asma näsazlygy, howa ýassygynyň ýazynda bolýar.LEACREE rulon pru springina öwrüliş toplumy problemalary ýok eder.Önüm aýratynlyklaryny we artykmaçlyklaryny size hödürläris.LEACRE ...

Näme üçin ýüklenen strut ýygnaklary hünärmen tehnikleriň arasynda meşhur boldy?

Näme üçin ýüklenen strut ýygnaklary hünärmen tehnikleriň arasynda meşhur boldy?Sebäbi çalt we gurmak aňsat.Bejeriş dükany näçe çalt çalşylsa, şonça-da köp töleg ...

Howa togtatmak meseleleriňizi LEACREE öwrülişik toplumy bilen yzyňyzda goýuň

Bahar örtügini örtmek üçin howa asmagymyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, bize ýüz tutup bilersiňiz: E-poçta: info@leacree.com/ lily@leacree.com (ABŞ) Tel: + 86-28-6598-8164 / 865-253-7225 (...

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň