Tehnologiýany kämilleşdirmek

LEACREE Giňeldilen klapan kämilleşdirilen tehnologiýa

LEACREE-Enhanced-Valve-Upgraded-Technology

Gezelenç rahatlygyňyzy, rahat we sürmek tejribäňizi ýokarlandyrmak üçin LEACREE güýçlendirilen klapan ulgamy bilen zarbalary we strutlary çykardy.Tapawudyny duýjakdygyňyza söz berýäris.

Giňeldilen klapan kämilleşdirilen tehnologiýa näme?

Tehnologiýa aýratynlyklary

  • Şok sorujylaryň her klapan ulgamynyň berkligini deňleşdiriň
  • Porşanyň gurluşyny optimizirlemek bilen ýapylýan klapanyň parametrlerini we akym klapanynyň berkligini üýtgediň
  • Pes tizlikli ýokary ýygylykly yrgyldy ýagdaýynda ulagyň amortizatorlary üçin has netijeli dikeldiş
  • Asyl ulagyň esasynda nemlendiriji güýji güýçlendiriň

Önüm aýratynlyklary

  • Asyl görnüşi, asyl gezelenç beýikligi
  • Frequokary ýygylykdaky titremäni azaltmak, durnuklylygy ýokarlandyrmak
  • Gezelenç rahatlygyny we işleýşini gowulandyryň
  • Ruly we tormoz öndürijiligini güýçlendiriň

Hünär synagy

Adaty klapan ulgamy we güýçlendirilen klapan ulgamy bilen Corolla öňündäki amortizatorlaryň amortizator güýç spektriniň egrisini barlamak üçin hünär synag ulgamyny ulanýarys.Synag netijesi, güýçlendirilen klapan ulgamy bolan amortizatorlaryň ýokary ýygylykdaky titremäni basyp ýatyrmakda has täsirli bolandygyny görkezýär.

Professional Testing  (2)
Professional Testing  (1)

Adaty klapan ulgamy we synag üçin güýçlendirilen klapan ulgamy bilen amortizatorlary we pru springina gurnamasyny gurduk.500ml gyzyl suwy maşynyň yzky bölegine keseligine ölçeg käsesine goýuň we tizligi 5km / sag tizlik bilen geçiriň.Adaty klapan amortizatory bilen enjamlaşdyrylan ulagyň ölçeg käsesinde suwuň titreýän beýikligi 600ml, yrgyldy ýygylygy 1,5HZ töweregi;güýçlendirilen amortizator bilen enjamlaşdyrylan ulagyň içindäki suwuň titremesi beýikligi 550ml, yrgyldy ýygylygy 1HZ.
Güýçlendirilen amortizatorlar bilen enjamlaşdyrylan ulaglaryň tizlikli bökdençliklerden we bökdençsiz ýollardan geçende, has rahat hereket edýändigi we amatlylygy we işleýşi has az yrgyldygyny görkezýär.

Güýçlendirilen klapan ulgamynyň amortizatorlary we adaty klapan ulgamy amortizatorlary bolan ulaglar üçin ölçeg käsesinde suwuň iň ýokary titreýän beýikliginiň suratlary:

pageimg

LEACREE önüm çyzyklary diňe bir amortizatorlary we doly strut gurnamalaryny däl, eýsem ýöriteleşdirilen asma bölekleri hem iň täze ösen klapan kämilleşdirilen tehnologiýany kabul eder.

EB013A70AC987B55E342C1A059D624D1

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň