Könelen aýakgaplary çalyşmak zerurmy?

Könelen aýakgaplary çalyşmak zerurmy?

Strut bootstrut bellow ýa-da tozan örtügi diýilýär.Olar rezin materialdan ýasaldy.
Strut aýakgaplaryň wezipesi sizi goramakdyramortizatortozandan we gumdan çykýar.

shock absorber

Eger aýakgaplar ýyrtylsa, hapalar amortizatoryň ýokarky ýag möhürine zeper ýetirip, amortizatoryň syzmagyna we könelmegine sebäp bolup biler.
Şonuň üçin amortizatoryň we strutyň ömrüni uzaltmak üçin, zeper ýetmegiň alamatlaryny gören badyňyza könelen aýakgaplary çalyşmagyňyzy maslahat berýäris.

https://www.leacree.com/complete-strut-assembly/

 

Elbetde, käbir awtoulag eýeleri tozan örtükli aýakgaplaryň ýerine tutuş strutany çalyşmagy makul bilýärler, sebäbi bu köp abatlaýyş çykdajylarynyň öňüni alyp biler.
LEACREEstrut ýygnamakýokarky strut dakmak, bökmek duralgasy, tozan basmak, rulon çeşmesi, bahar oturgyjy we täze amortizator bilen enjamlaşdyrylan.
Pul tygşytlamak we täze gezelenç dolandyryşyny dikeltmek isleýänler üçin doly strut ýygnamak gowy wariant.

https://www.leacree.com/auto-spare-parts-suspension-strut-mount-coil-spring-dust-cover-product/

Biziň tozan örtügimiz, OE-e gabat gelýän dizaýn we hil bilen öndürilýär.Porzin çybygyny gorar we strut ömrüni ýokarlandyrar.
If you are interested in our products, please don’t hesitate to contact us: info@leacree.com


Iş wagty: 31-2022-nji mart

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň