Gyşda howpsuz sürmek barada maslahatlar

Garly howada ulag sürmek kyn bolup biler.LEACREE, gyşda ulag sürmegi has ygtybarly etmek üçin käbir maslahatlary hödürleýär.

WINTER DRIVING TIPS

1. Awtoulagyňyzy barlaň

Roadolda urmazdan ozal tekeriň basyşyny, hereketlendirijiniň ýagyny we antifriz derejesini çalt barlaň.

2. Haýal

Tizligiňizi peseldip, pes çekiş üçin öwezini doluň.Mundan başga-da, haýal hereket etmek, bir zat ýalňyşsa, reaksiýa bermek üçin has köp wagt berer.

3. Özüňize goşmaça ýer beriň

Awtoulagyňyz bilen ulagyňyzyň arasynda köp ýer goýuň, garaşylmadyk ýagdaýlarda zyýandan çykmak üçin ýeterlik ýer bolar.

4. moumşak boluň

Sowuk howada duýdansyz tormozlamak, duýdansyz tizlenmek, gelmek we ş.m. etmekden saklanmaga çalyşyň, eger ýagdaý çalaja ýolda birden haýallamagy talap etse, tormozlaryňyzy ýeňil sokuň.

5. Şinanyň spreýine üns beriň

Eger suw sepilse, ýol hökman çyglydyr.Şinanyň spreýi birneme az bolsa.bu ýoluň doňup başlandygyny aňladýar we goşmaça seresap bolmaly.

6. Çyralaryňyzy ýakyň

Amatsyz howa şertlerinde görnüklilik gaty pes.Şonuň üçin awtoulagyňyzyň faralaryny ýakmagy ýatdan çykarmaň.

 

 

https://www.leacree.com/complete-strut-assembly/


Iş wagty: -anwar-08-2022

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň